Въпроси/Отговори

8. Участието на Русия в системните структури на либерал-космополитизма.

В коментарите в лентата за новини последователно се прокарва мисълта за това, че Русия не следва да участва в либерал-космополитическите глобални институтции (различни международни организации и т.н.). Въпросът ми е: само идеологическия пълнеж на тези институти ли се има предвид, или самите те?

Работата ев това, че, по Андреев, мисията на Северо-Запада е била създаването на условия за обединяване на света и Западът се е справил с това, формирайки конкретни механизми за обединение. Друг е въпросът, че тези механизми и институции (сами по себе си неутрални) се оказаха, от втората половина на 20 в. и особено – в края на 20-ти и началото на 21-век., проводници на деструктивната идеология на Стебинг. Но нали това не означава, че тази идеология не може да бъде заменена с друга?

Но ако идеологията може да бъде заменена, то можем да я заменим само отвътре на тази система, а значи – политиката на Русия по интеграция в съществуващите глобални институции е оправдана. И така, според вас кое е по-правилно: да се интегрираме в глобалните институции (съблюдавайки собствените си интереси и идентичност) и да се опитаме да ги изменим отвътре, или да създаваме принципно нова система от тези институции? А ако създаваме нова система, то не би ли отишъл тогава на вятъра труда на западните свръхнароди?


Отговор

Какво казва Даниил Андреев за мисията на западните свръхнароди?

“Да: всемирна задача на двата западни свръхнарода се явява създаването на такова ниво на цивилизация, на което обединяването на земното кълбо ще стане реално възможно и осъществяването в повечето страни на известна сума морално-правови норми, все още не много високи, но даващи възможност да възникне и възтържествува идеята, произлизаща и ръководена вече не от западните демиурзи: идеята за преобразуване на държавите в братство… („Розата на Света” Кн.IX, Гл.1)

Както виждаме, Даниил Андреев говори за някаква “сума от предварително необходими морално-правови норми”. Тези предварителни морално-правови норми могат да възникнат и да се разпространят само при определено ниво на развитие на цивилизацията.

“Да се развие именно така, че да изработи и разпространи посочената сума от предварително необходими морално-правови норми, се оказала способна само една Северо-западна култура.”(„Розата на Света”, Кн.IX, Гл.1)

Свършеният вид на глагола “распространи” трябва да ни говори за това, че към времето на написване на „Розата на Света” тази сума от морално-правови норми вече не само е възникнала, но и била разпространена в такава степен, че задачата на западните демиурзи можела да се смята за изпълнена. Та нали Даниил Андреев наричал 60-те години вероятно време за зараждане на “Розата на Света”, когато всички предварителни условия трябвало да бъдат вече изпълнени. Даниил Андреев говорел също така и за възможността за появяване на „Розата на Света” в по-късни срокове, но изместването на сроковете било свързано вече със съвсем други обстоятелства никак не свързани с изпълнението на задачите на северо-западната култура.

Този поток явления с хуманистическа насоченост, етапите на който Даниил Андреев посочвал: “английският парламентаризъм, френската Декларация на правата на човека, германската социал-демокрация, накрая – освободителната борба против колониализма”, характерен за събития през XIX, началото и средата на XX век, към наше време вече съществува под формата на различен род следствия, а не като активна творческа сила. Висока активност придобива вече съвсем друг поток явления с антихуманистическа насоченост, чието съдържание може да се означи като: американски либерал-космополитизъм.

Английският парламентаризъм донесе на света институцията на демокрацията, френската Декларация на правата на човека провъзгласи свободата на човека като мярка за всички обществени ценности, германската социал-демокрация обузда анархията на социално-икономическите отношения в обществото. Американският либерал-космополитизъм възнамерява да изкриви всички тези ценности. Декларирайки ценностите на свободата и демокрацията, насажда в другите държави чужди за тях социално-политически устройства с войни и революции. Социалната съставляща присъства в тази доктрина като синоним на “патернализма” и икономическата неефективност и затова, съгласно либералните догми, изисква всяческо изкореняване.

Та какво общо има този нов поток явления със задачите на западните свръхнароди? Общото е само неговата принадлежност към западната метакултура, но той се инспирира явно от друг, инфернален полюс на тази метакултура.

Създадените от американската държавност институции на глобалното общество, такива, например, като Световната Банка, Световната търговска организация, G-7, и други никак не могат да бъдат “неутрални”(като е казано във въпроса). Това са структури изпълняващи идеологически функции: охраняващи принципите на антисоциален либерализъм и насаждащи такива социално-политически устройства, които могат да функционират само като придатъци на глобалната политическа система, олицетворяема от американска държавност.

Даниил Андреев разбирал процеса на мировото държавно обединение във всемирна федерация преди всичко като процес на социализация:

“…Федерацията ще се състои от много държави ― големи и малки, току-що обединили се, стоящи на различни степени на икономическо развитие, формирали се в лоното на различни култури и притежаващи различни социално-политически структури. Някои от тези структури, отличаващи се с по-голяма социализация на икономическите отношения, ще бъдат по-лесно асимилирани в общия неизбежен процес на всемирна социализация, други, привикнали към анархия на производството, ще влязат в него постепенно. („Розата на Света”, Кн. 1, Гл. 2)

Институциите, продвигающие глобалното мироустройство на принципите на либерал-космополитизма, правят точно обратното – изкореняват социалността и поставят като най-важни либералните принципи на икономиката. Социалността не е синонимом на държавен социализъм по съветстки образец, а нивото на социализация на обществено-икономическите отношения се явява благоприятно условие за прехода към съвършено нароудоустройство. Институциите на глобалното мироустройство никак не могат да бъдат изменени и преобразувани в своята противоположност, а и държавната система, която ги създава, няма да позволи никому подобно реформаторство.

Такива социално-правови норми, които са изразени в демокрацията и правата на човека, запазват свята привлекателност и съдействат за понататъшното придвижване към хармонично народоустройство едва тогава, когато не се превръщат в закостеняла, безжизнена догма, насаждана от фанатици, не допускащи никакво национално своеобразие от реализацията на тези ценности в съответствие със своеобразието на всяка култура. Именно с подобно насаждане и се занимават такива организационни структури на либерал-космополитизма като Freedom House и подобни нему, тиражирайки веднъж завинаги утвърдени форми на демокрация и игнорирайки самия дух на свободата. Вредата за общественпя живот от догматиците на либерал-космополитизма съвсем не по-малък, отколкото вредата от догматиците на идеите на мировия халифат и структурните подразделения на Freedom House по целия свят нанасят на човечеството не по-малък ущърб от многобройните медресè [медресè – мюсюлманско учебно заведение, изпълняващо ролята на средно училище и ислямска духовна семинариям; в светските медресè изучаването на Корана е задължително. б.пр.], в които преподават ислям фанатиците на терора. В резултат от такава дейност виждаме не проникване на ценности на свободата и демокрацията или исляма в човешкото съобщество, а обратно – пълно извращаване на тези ценности.

Комунистическите идеи също са били подлагани в своето време на такова кастриране, когато от инферналните сили била взета комунистическата доктрина като инструмент на политическата експанзия и за това е говорил Д. Андреев.

Такава метаморфоза преминава и вътре в либерал-космополитизма. Също така с известна постепенност се кастрират ценностите на свободата и демокрацията до такова тяхно състояние, когато с цел тяхното възтържествуване стават не само оправдани, но и необходими фосфорните бомби, хвърляни на хора, тайните затвори с мъчения, разположени в “демократичните” страни, икономическите блокади и просто войните.

Самият свободолюбив ДУХ на демокрацията подменят нейните процедурни форми. Днес сенатът на САЩ определя къде има народовластие и къде – няма, ръководейки се изключително от трактовката на процедурите и то винаги в своя полза.

Създаде се парадоксална ситуация, когато на демоничните планове е необходимо тържество именно на свободата, но в нейното низше разбиране, като всепозволеност, безотговорност и либерализация на морала. Такова разбиране на свободата стана ресурс на демоничните сили по кастрирането от обществото на остатъците от духовност.

Именно затова “трудът на западните свръхнароди няма да отиде на вятъра” само тогава, когато от западното общество бъдат осъзнати заплахите, произхождащи не само отвън, но и отвътре на същото това общество, заплахите от извращаването на тези ценности, които с векове се възпитавали от провиденциалните сили на  западните метакултури.

От позицията на „Розата на Света” самата дейност на  провиденциалните сили на западните метакултури не е самодостатъчна, но се изпълва със смисъл едва тогава, когато дава „възможност да възникне и възтържествува идея произхождаща и ръководена вече не от западните демиурзи: идеята за преобразуване на държавите в братства…(„Розата на Света”, Кн.IX, Гл.1). Засега възможността за възникване на подобна идея и нейното възтържествуване е до голяма степен изгубена в сравнение, да речем, с 60-те години на XX век, изгубена именно като следствие от възтържествуването на друга идея – идеята за обединяване на света на основата на либерал-космополитизма. Да се увеличи вероятността от зараждане и въплъщаване на идеята на „Розата на Света” може само посредством пълен отказ от либерал-космополитическото светоустройство, под формата на всички негови международни структурни подразделения (ВБ, G-8, МВФ, ВТО и др.) и зараждането на международните организации с етична насоченост, с цел контрол на политическите процеси.

 

 

Прочетено: 796 пъти