РЕЧНИК

 Агга – всички видове материалности на нашата брамфатура,  създадени или създаваеми от демоническите начала. Структурно се отличават от материалностите физически и изобщо от сиайрата с това, че количеството първични слагаеми агги е крайно ограничено и нито една от нейните елементарни частици не притежава нито свободна воля, нито одушевеност.

Антикосмос – условно означение на съвкупността от всички светове, създавани от демоническите начала и предполагаем заместител на Божествения космос. Към антикосмоса на нашата брамфатура днес принадлежат слоевете: Шог, Дигм, Гашшарва, Суфетх и Дъно.

Аримойя – днес създаваният затомис на общочовешката култура.

Арунгвилта-прана – безлична, безсъзнателна тънкоматериална субстанция разлята в Енрофа, преливаща се от тяло в тяло и обезпечаваща възможността за индивидуални органически съществувания. Чувството за присъствие на арунгвилта-прана е било оста на душевния живот на праанимистическото човечество и се явява, явно, най-древното от откровенията.

Астрал – тук: второто от финоматериалните обвивки на монадата. Шелт – първото от тънкоматериалните обвивки, създава се от самата монада; в създаването на астрала взема участие великата стихиал Майка-Земя. Тя взема участие в създаването на индивидуални астрали за всички същества на Шаданакар – хора, ангели, даймони, животни, стихиали, демони и даже Велики Йерархии, когато последните се спускат в слоевете, където това е необходимо. Астрал – висшият инструмент на шелта. В него са съсредоточени способностите за духовно зрение, слух, обоняние, дълбинна памет, способността за полет, способността за общуване със съществата от други слоеве, способността за съзерцание на космически панорами и перспективи.

Брамфатура – почти всяко небесно тяло притежава редица разноматериални слоеве, които образуват взаимосвързана и взаимообусловена система. Брамфатури се наричат такива системи, които са обединени от общността на процесите, протичащи в техните слоеве. В болшинството брамфатури на нашата Галактики основен процес, обединяващ слоевете на всеки от тях, е процесът на борба на Силите на провидението и демоническите сили. Има, обаче, и такива брамфатури, които са попаднали изцяло под демоническа власт, както и такива, които вече изцяло са се освободили от нея.

Воглеа – името на великия демон на женствената природа, виновник за катастрофата, постигнала някога човечеството от Лунната брамфатура. Дълго време намирайки се в полуизоляция, враждвайки  и със силите на Провидението и отчасти с Гагтунгр, днес Воглеа спряга своите усилия с усилията на планетарния демон.

Гагтунгр – името на планетарния демон на нашата брамфатура. Той притежава три лица, както и някои други от най-големите йерархии. Първият ипостас на Гагтунгр – Великият Мъчител  на демоничния план Урпарп, наричан понякога Принцип на формата.

Гаввах – финоматериалното излъчване от човешкото страдание, отделяно от нашето същество както приживе, така и в низходящото следсмъртие. Гаввах запълва загубата на жизнени сили за много категории демонични същества и за самия Гагтунгр.

Гашшарва – един от основните слоеве на демоничния антикосмос в Шаданакар; свят с две пространствени измерения, гнездо на разнообразни и могъщи демонични сили.

Даймони – висшето човечество на Шаданакар, обитателите на сакуалата на световете с 4 пространствени координати и различен брой времеви координати. Даймоните преминават път на възникване сходен с нашия, но са го започнали по-рано и ще го завършат по-успешно. С нашето човечество те са свързани посредством многообразни нишки, някои от които са изяснени в хода на общото изложение.

Дигм – обиталището на Гагтунгр, един от световете с 5 пространствени и множество времеви измерения.

Дингра – кароссата на Русия.

Друккарг – шрастр на Руската метакултура.

Дуггур – един от слоевете на демоничните стихиали, който има особено значение за човечеството. Съществата, преминаващи своите инкарнации в Дуггур, попълват загубата на своите жизнени сили с ейфос – с излъчвания на похот на човечеството.

Егрегори – тук: другоматериални образувания, възникващи от някои психически “изпъквания” на човечеството над големи колективи: племена, държави, някои партии и религиозни общини. Те са лишени от монади, но притежават временно концентриран волеви заряд и еквивалент на съзнателност.

Ейфос – излъчвания на похот на човечеството, които попълват загубата на жизнени сили на съществата, преминаващи своите инкарнации в Дуггур.

Ейцехор – тук: демоническа част във всяко същество, чието материално въплъщение е станало с участието на Лилит, т.е. не само хора, но и титани, игви и раругги,  уицраори. [Съответства на евр. «йецер ha-ра», «стремеж към злото» – Ред.]

Енроф – име на нашия физически слой – понятие равнозначно на съвременното понятие за астрономическа вселена. Характеризира се с наличието в него на пространство с 3 измерения и време с едно измерение.

Еони – тук: мирови периоди, характеризиращи се с различно състояние на материалности в Енрофа на която и да е брамфатура. Различието на тези състояния се определя от една или друга степен на проявление на духовните потенции в материалността на Енроф. При това се отчитат не единични случаи на отклонение от нормите, а всеобщо, доминиращо състояние. Така например, във времената на встъпване в Енрофа на Шаданакар през втория еон ще се извърши трансформация на органичната материя, а при встъпване в третия – трансформация и на неорганичната материя. С това Шаданакар ще излезе извън пределите на мировия Енроф.

Етерно тяло – третото от фините материални обвивки на въплъщаващата се монада. Без него е невъзможна какъвто и да е органически живот в световете с 3 и 4 координати.

Жругр – руският уицраор.

Затомиси – висшите слоеве на всички метакултури на човечеството, техните небесни страни, опора на народоводителстващите сили, обители на синклитите. Заедно със сътворяваната днес Аримойя – затомисът на Розата на Света – техният общ брой достига 34. Обители на просветленото човечество, небесните градове на метакултурата. Комплексът от планове – както свръхфизически, така и субфизически, привързани към определена територия, населена с хора, които принадлежат към една нация

Звента-Свентана – великата богородена монада, изразителка на Вечната Женственост, Невестата на Планетарния Логос, слязла от духовно-космическите висоти в горните слоеве на Шаданакар преди около столетие и половина [Или например в началото на XIX век – Ред.] и длъжна да приеме просветлено (оттук нефизическо) въплъщение в един от затомисите на човечеството. Това метаисторическо събитие ще се отрази в земния Енроф като поява на Розата на Света.

Игви – главната от расите на античчовечеството, высокоинтеллектуални демонически същества, обитатели  на «обратната страна на световете» – шрастрите.

Иерархия – в настоящата книга се употребява в две значения:

                     1. Йерархия – т. е. стълба съподчинени чинове – църковни, военни  или административни;

                     2. Иерархия (иерархии) – различни категории другоприродни, другоматериални или духовни същества, например, йерархии ангелски, демонически, стихиали, даймони и много други.

Иролн – един от световете с 5 пространствени координати, обител на монадите на човечеството.

Каросси – локални, свързани с отделни нации или свръхнароди проявления на единнната велика стихиал на човечеството, Лилит. Кароссите са лишени от монади, но притежават еквивалент на съзнание и воля.

Каррох – аналогично на физическото плътно органическо тяло на някои видове демонични същества (например, игви и раругги), създадено не от сиайра, а от агги.

Крагр – слой, където се извършват битките на уицраорите.

Лилит – велика стихиал на човечеството, някога – съпруга на Първоангела, след това ваятелка на физическата плът на човешкия род и някои други същества. Нейното собствено същество е демонизирано от Гагтунгр дълго преди появата в Енроф на човечеството, което съществува сега.

Метаистория

                 1) днес намираща се извън полето на зрението на науката и извън нейната методология съвкупност от процеси, протичащи в слоевете на другоматериално битие, които, пребивавайки в други видове пространства и други потоци от време, просветват понякога през процеса, възприеман от нас като история;

                 2) религиозното учение за тези процеси.

Метакултури – вътрешните сакуали на Шаданакар, представляващи като че ли сегментарни разделения на някои от неговите долни слоеве. Метакултурите се състоят от различен брой слоеве, но всяка от тях притежава непременно три: физически – мястото на обитание в Енроф съответстващо на свръхнарода, творящ своята култура; затомис – небесна страна на просветлените души на този народ; шрастр – демоническият адски свят на преисподнята, противопоставляем на затомиса. Освен това, всички метакултури включват един или друг брой слоеве на Просветлението и слоеве на Възмездието. Характерът на тези светове във всяка от метакултурите варира в зависимост от хода на метаисторическите процеси.

Мирова Салватерра – условно обозначение на върховете и сърцето на Шаданакар, най-висшата от неговите сакуали, състояща се от 3 свята: обител на Планетарния Логос, обител на Богомайката и обител на Звента-Свентана.

Монада – тук: първична, неделима, безсмъртна духовна единица, богородена или богосътворена. Мирозданието има неизброимо множество монади и многообразни видове създавани от тях материалности.

Монсалват – затомисът на Северо-западната метакултура.

Мудгабр – шрастр на Северо-западната метакултура.

Навна – богородена монада, една от Великите Сестри, Идеалната Сборна Душа на Руската метакултура. Името е условно.

Небесна Русия (Свята Рус) – затомисът на Руската метакултура, обителта на нейния Синклит.

Нертис – един от световете на Просветление, страната на лъчезарния отдих и блаженния покой.

Олирна – първият от световете от възходящ ред, страната на мъртвите обща за цялото човечество макар, че всяка от метакултурите има свой особен характер. 

Планетарен космос – това е земното кълбо в цялата сложност на материалните (а не само физически) слоеве на неговото битие. Подобни могъщи системи има в множество небесни тела. Те се наричат брамфатури. Брамфатурата на Земята носи името Шаданакар.

Планетарен Логос – Великата Богородена монада, изразителка на Бог-Син, божественият разум на нашата брамфатура, най-древната, най-първата от всички нейни монади, изразила себе си в човечеството като Исус Христос и възглавяваща подготовката на нашия свят във връзка със смяната на еоните. Планетарнният Логос е Вождът на всички сили на Светлината в Шаданакар.

Раругги – втората от расите на античовечеството, представляваща същества, до стадия на които са се развили големите хищници на древните геоложки ери, преминавайки през безброй инкарнации в слоевете на демоническата материалност.

Родомисли – исторически дейци, оказаващи могъщо и благотворно влияние върху съдбата на народ или държава и ръководени в своята дейност от инспирацията на народоводещите йерархии.

Розата на Света – бъдещата всеобща християнска Църква на последните векове, обединяваща в себе си църквите на миналото и свързваща се на основата на свободната уния с всички религии със светла насоченост. В този смисъл Розата на Света е интеррелигиозна или панрелигиозна. Основната й задача е спасение на възможно по-голям брой човешки души и отстраняване от тях на опасността от духовно поробване от страна на бъдещия противобог. Възникването на Розата на Света сред човечеството ще бъде отражение на етерното раждане на Звента-Свентана в един от затомисите.

Сакуала – тук: система от два или няколко разноматериални слоя, тясно свързани помежду си структурно и метаисторически.

Свръхнарод – група нации или народности, обединена помежду си от обща, съвместно създавана култура.

Сиайра – всички видове материалности, създадени или създавани от  Силите на провидението.

Синклити – обитаващите в затомисите на метакултурите войнства просветлени човешки души.

Скривнус – горното от чистилищата на христианските метакултури, имащо свой аналог и в други метакултури на човечеството. Неизбежен следсмъртен етап за всички души, освен тези, които след физическата си смърт встъпват непосредствено в Олирна и понататък – по стъпалата на световете на Просветлението.

Стихиали – категория богосътворени монади, преминаващи своя път на възникване в Шаданакар предимно през царството на Природата, но в повечето случаи нямащи физическо въплъщение. Така, както аспект на своеобразното природно царство притежава и човечеството, така съществуват и различни видове стихиали, свързани не със стихиите на Природата в широкия смисъл на тази дума, а с природния, стихиен аспект на човечеството.

Суфетх – гробището на Шаданакар.

Уицраори – могъщи, разумни и крайно хищни същества, обитаващи в слоевете, граничещи с шрастрите. От гледна точка на човека, това са демоните на великодържавната държавност. Те съвсем не са много. В метаисторията уицраорите играят огромна роля, противоречива и двойствена.

Уппум – един от слоевете на Възмездието, «Дъждът на Вечната Тъга», адът на уицраорите.

Цебрумр – Последният от егрегориалните слоеве. Той е все още празен. Тук ще бъде след време егрегорът на бъдещата антицърква, в който ще се осъществи демоничната квазирелигия на поклонението на Гагтунгр – ядро и основа на бъдещото (в края на първия еон) дяволочовечество.

Шавва – тънкоматериалното излъчване на някои състояния на човешката психика, свързани с чувства на «държавнически комплекс». Шавва запълва загубите на жизнени сили на уицраорите, игвите и раруггите.

Шаданакар – собственото име на брамфатурата на нашата планета. Състои се от огромен брой (над 240) разноматериални слоеве, другопространствени и друговремеви.

Шелт – първата от материалните обвивки на монадата. Шелтът се прави от самата монада от материалностите на петизмерно-пространствени светове. Вместилище на монадата заедно с нейните божествени свойства и нейно най-близко оръдие. Не самата монада, оставаща в Иролн, а именно шелтът е това «аз», което извършва своето странстване по низшите слоеве заради тяхното просветление.

Шрастри – другопространствени материални слоеве, свързани с някои зони във физическото тяло на планетата Земя, а именно, с “компенсационни изпъкналости » – материци, обърнати с остриетата към земния център. Обител на античовечеството, состояща се от 2 съвместно живеещи раси – игви и раругги. В шрастрите има своеобразни огромни градове и много напреднала демонична техника.

Яросвет – богородена монада, един из великите демиурзи на човечеството, народоводителят на Руската метакултура. Името е условно.

 

 

 

Прочетено: 1902 пъти