Въпроси/Отговори

11. Отношението към глобализацията.

Доколкото разбрах, глобализацията не е продукт от дейността само на демоничните сили. Но ходът на мировата история тръгна по път различен от този, който е описан в ”Розата на Света”, затова не е съвсем ясно как се отнася към явната тенденция за обединяване на човечеството. От една страна, то е необходимо условие за всепланетна тирания, от друга – подготвя почвата за преобразуване на държавата в братство. И тъй, зло ли е глобализацията или благо? Всъщност, обединението се диктува на първо място от чисто икономически причини, то би ставало и без вмешателството на метаисторическите сили…
________________________________________
Отговор

Някои въпроси на тема политика се повтарят, поради което е целесъобразно да напомним и вече прозвучалите отговори на тях.

Глобалност, т.е. тенденция към общомирово обединениe, е обективна, но може да има както провиденциален, така и инфернален вектор на развитие. Затова по-правилно би било да се говори за принципите, на които се строи обединяването на съвременния ни свят – с тези принципи се задава и вектора за развитие на глобалните процеси.

На нашата критика се подлагат принципите на либерал-космополитизма – идеологическата доктрина на американската великодържавна държавност, избрана, съгласно сведенията от “Розата на Света”, от планетарните инфернални сили на обединяващата основа на желаното от тях общомирово устройство. Насаждането на тази идеология спомага за кастриране на духовността от всички сфери на обществения и личен живот.

Такива глобални политико-икономически структури като Световната Банка, Международния валутен фонд, Световната търговска организация и G8 са призвани да насаждат политико-икономическите догми на тази идеология под формата на либерална пазарна икономика. Внедряването на тези догми в общомиров мащаб, рано или късно, ще доведе от една страна до поглъщане от по-мощни в икономическо отношение държави на по-слаби (без никакво отчитане на интересите на тези слаби държави), а от друга – до създаване на предпоставки за глобален световен конфликт, оправдание на който да стане необходимостта да обезпечава нуждите на раздулите се икономики.

Такъв род “глобални институции” нямат никакво отношение към построяването на хармонично световно народоустройство, ръководещо се от принципите на етиката, а напротив – призвани са да изключат такъв сценарий още в самото начало. Могат да се посочат и такива глобални институции, които не преследвайки като цел етическото мироустройство, при все това, изпълняват, до голяма степен, конструктивна роля – това, преди всичко, е ООН. Колкото и странно да е, именно ООН се подлага на особени нападки от страна на американската държавност, желаеща да замени тази институция с нещо като разширен G8. С цел да се изведе обсъждането на международните проблеми от публичната политическа сфера и да се вкара в сенчеста сфера, където вместо гласност има дозирани информационни комюникета, където вмест публични обсъждания има тайни сговори на лидерите, за които обществеността не знае почти нищо.

Даниил Андреев разбирал процеса на мировото обединение на държавите във всемирна федерация, преди всичко, като процес на социализация:

“… Федерацията ще се състои от много държави ― големи и малки, току-що обединили се, стоящи на различни степени на икономическо развитие, формирали се в лоното на различни култури и притежаващи различни социално-политически структури. Някои от тези структури, отличаващи се с по-голяма социализация на икономическите отношения, ще бъдат по-лесно асимилирани в общия неизбежен процес на всемирна социализация, други, привикнали към една  лесе-фер  система, ще влязат в него по-постепенно.” (Роза Мира Кн.1.Гл2.)

Икономиката не се намира встрани от влиянията на метаисторическите сили, но се явява, по думите на Д.Андреев, предавателен механизъм между народоводителстващите йерархии и нашия свят. По-голямата социалност в икономическото мирово стопанство свидетелства за по-голямо влияние на тези процеси от провиденциалните сили.

Социалността не е синоним на държавен социализъм по съветски образец, а нивото на социализация на обществено-икономическите отношения се явява благоприятно условие за преход към съвършено народоустройство, такива като ВБ, МВФ, ВТО, призвани изцяло да изкоренят социалността и агресивно да вкореняват “ценностите” на свободния пазар.

 

 

Прочетено: 809 пъти